Harte i bevægelse

Hvad går initiativet ud på?

I 2019 tog Harte GIF og Harte Skole initiativ til at etablere et tættere samarbejde med Harte Fritidscenter og den foreningsdrevne fritidsklub. Derfor er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Harte Fritidscenter, Harte GIF, Foreningens fritidsklub og Harte Skole. Målsætningen er, at børn skal dyrke flere fritidsaktiviteter og have mere tid med familien. Derfor skal en andel af fritidsaktiviteterne placeres tidligere på dagen og varetages af uddannede trænere, der kan gøre det sjovt for alle at dyrke fritidsaktiviteter. Forældre skal kunne hente børnene og få mere ro til nærvær, lektielæsning og madlavning. Det giver tid og overskud til, at forældre selv kan være mere foreningsaktive. Gruppen har gennemført udviklingsforløb med DGI i lokalområdet og arbejder på en fælles udviklingsplan. Der er ved at blive deltidsansat en fritidsudvikler i Harte GIF, der skal være bindeled mellem parterne og igangsætte aktivitet, der kan genere aktivitet, medlemmer og økonomi til at videreudvikle samarbejdet og foreningen. Instruktører skal have træneruddannelse og være brobygger, der hjælper børnene over i foreningslivet. Støttet af junioridrætsledere, der fungerer som rollemodeller for de yngre. Det er samtidig næste generation af trænere, som foreningen kan udvikle videre på. Harte Skole har fået en idrætsprofil med 4 fire ugentlige idrætstimer og derudover to timers obligatorisk ”Aktiv eftermiddag”. Aktiv eftermiddag er et kombineret skole- og foreningstilbud, Harte skole, Harte GiF og Harte GIFs fritidsklub tilbyder fritidsaktiviteter, hvor elever kan vælge mellem forskellige tilbud som udeliv, yoga, fodbold og gymnastik. Ud over den obligatoriske dag tilbydes en ekstra ”aktiv eftermiddag” med andre aktivitetstilbud. Skolen har igangsat et udviklingsforløb sammen med Dansk Skoleidræt for personalet og personalet har gennemgået et fælles forløb med kompetenceløft om bevægelse. Den første årgang af junioridrætsledere er uddannet, og sammen med dem to lærere, der fortløbende skal uddanne de næste hold. En af skolens pædagoger er ved at tage træneruddannelse og er blevet fodboldkonsulent med ansvar for det sportslige i Harte GIF. For at de fysiske rammer skal stimulere til aktivitet har Harte Fritidscenter udvidet med ekstra bevægelsessal, samt Esportslokale. Mellem skolen og hallen er der etableret tarzanbane og udearealerne omkring skolen er ved at få et markant løft.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

Foreningsidrætten er ramt af en individualisering med stigende forventninger til de frivillige ildsjæle. Projektet løfter det lokale foreningsliv, så de bliver i stand til at imødekomme højere forventninger. Det gøres ved, at det bliver lettere at rekruttere kvalificerede trænere, da det sker i samarbejde med skolen. Der uddannes hvert år nye hjælpetrænere, som foreningen kan tage ind og bygge op som trænere for kommende hold. Ved at foreningen bliver omdrejningspunkt for en fritidsudvikler, der skal arbejdes på tværs opnås en tæt dialog med skolen og hallen. Det bliver lettere at holde dialog og sikre et stabilt fundament under foreningen. Erfaringer viser, at det er lettere at rekruttere frivillige, når der er styr på organisationen, hvilket fritidsudvikleren har som en vigtig funktion. Dermed bliver det muligt at igangsætte flere initiativer, der kan generere aktivitet og medlemmer. Ved at børnene har en del af deres fritidsaktiviteter mens forældrene er på arbejde, frigives tid til at voksne kan være aktive og indgå i foreningstilbud, hvor de så kan rekrutteres til enkelte opgaver. Der er allerede nu udbudt nye hold i foreningen som yoga, floorball og hyggebold, hvor både herrer, damer og teenagepiger er kommet i gang med fodbold igen efter at have været stoppet.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Harte i bevægelse er et unikt projekt, der sammentænker hele lokalsamfundet og skaber nye rammer, hvor skolesamarbejde kan lade sig gøre for den lille forening. Projektet er dækker mange kategorier, da det er et socialt projekt, som har et tæt skolesamarbejde. Fundamentet er en styrkelse af det lokale foreningsliv, som er blevet løftet. Flere enkeltdele er afprøvet andre steder, men projektet er nyskabende ved at ændre på rammerne for foreningens virke og mulighed for skolesamarbejdet som en integreret del af foreningens DNA. Det tager højde for, at man skal arbejde holistisk for at ændre ungdomskulturen ved ikke blot at sætte ind i fritiden eller skolen alene. Projektet er en koordineret indsats, hvor fritidsaktører, skole og forældre er tænkt ind til at skabe et ungdomsliv i balance baseret på fritidsaktiviteter. Projektet er inspireret af en islandsk samfundsmodel, der har vist opsigtsvækkende resultater på sundhed, social trivsel og foreningsdeltagelse. Af samme årsag følges det af forskningsenhederne Active Living og sundhedsfremme på SDU, Team Danmark, DIF/DGI ”bevæg dig for livet”, DGI Sydøstjylland, Dansk Skoleidræt samt Public Service på P1.