FC Prostata

Hvad går initiativet ud på?

FC Prostata (www.fcprostata.dk) er et landsdækkende initiativ, som handler om at udvikle, afprøve og implementere klubbaseret fodbold til mænd med prostatakræft. Prostatakræft forekommer hos 17% af alle danske mænd og der konstateres årligt over 4000 nye tilfælde. I sammenligning med andre kræftsygdomme udvikler prostatakræft sig langsomt (over 10-20 år), og sygdommen karakteriseres ofte som kronisk. De negative konsekvenser af behandlingen er imidlertid omfattende og medfører betydelige helbredsproblemer samt nedsat livskvalitet. Forskning viser, at regelmæssig fysisk aktivitet kan forebygge og reducere disse negative følgevirkninger samt nedsætte dødeligheden efter prostatakræft. Til trods herfor opfylder kun få mænd med prostatakræft gældende motionsanbefalinger, og forbavsende få deltager i eksisterende tilbud om rehabilitering. En mulig forklaring herpå kan være fraværet af særligt tilpassede tilbud, som afspejler og respekterer mandlige kræftpatienters prioritering af aktivt samvær, hvor bearbejdning og udveksling af følelser står i baggrunden for styrkelse af kroppen. Ideen til FC Prostata blev formuleret i 2011 med baggrund i spirende forskning om fysisk træning og prostatakræft. I perioden 2012-2014 deltog i alt 57 mænd med prostatakræft i antihormonbehandling i et forsøg med 12 ugers fodboldtræning. Resultaterne af forsøget viste fremgang i muskelmasse og -styrke samtidig med, at deltagerne oplevede fodboldtræning som en mulighed for at genvinde kontrol over eget liv. På den baggrund, er formålet med det nuværende og landsdækkende initiativ at undersøge og udbrede klubfodbold for en større og bredere gruppe af mænd med prostatakræft. I samarbejde med Dansk Boldspil-Union er der på et år oprettet fire særlige fodboldhold for mænd med prostatakræft (Østerbro If, Fremad valby, Lyseng IF og Esbjerg Forenede Boldklubber) og en 5. klub er på vej på Fyn (Odense KFUM). Holdene træner to gange ugentligt, og træningen varetages af særligt uddannede trænere. Der foretages løbende målinger på mændenes sundhed, som sammenlignes med en kontrolgruppe, der ikke deltager i træningen. Projektet er det første af sin art herhjemme og realiseres i partnerskab mellem forskningsinstitutioner, foreningsidrætten, hospitaler og patientforeninger i den hensigt at anvise en bæredygtig model for udbredelsen af foreningsbaseret tilbud om fysisk aktivitet i kræftrehabilitering. Projektets unikke potentiale er indeholdt i introduktionen af idrætsforeninger som arena for sundhedsfremme og forebyggelse målrettet – i sundhedspsykologisk og idrætsmæssig henseende – oversete målgrupper, nemlig ældre mænd generelt og mænd med kronisk sygdom i særdeleshed.

Hvordan kommer initiativet foreningsidrætten til gode?

FC Prostata udgør en bæredygtig case på, hvordan det er muligt at formalisere og organisere et samarbejde mellem sundhedssektoren og den etablerede idrætskultur med sigte på, at idrætsforeninger i fremtiden kan indgå som partner i rehabilitering af sygdomsramte grupper. Et formaliseret samarbejde vil understøtte muligheden for at effekten fastholdes efter projektets afslutning samt skabe adgang til foreningsidræt for nye målgrupper. I praksis, leverer FC Prostata ny og efterspurgt viden om og strategier for integration af ældre mænd med en kronisk sygdom – en gruppe, som erfaringsmæssigt er vanskelige at mobilisere og fastholdelse i en fysisk aktiv livsstil. Specifikt har projektet medført udarbejdelse af en træningsmanual baseret på gældende retningslinjer for fysisk aktivitet for kræftoverlevere. Træningsmanualen er ledsaget af en standardiseret træneruddannelse specifikt målrettet træning af mænd med prostatakræft. Såvel træningsmanual og -uddannelse udvikles i samarbejde mellem Copenhagen Prostate Cancer Centre (Rigshospitalet) og Dansk Boldspil-Union. Derudover omfatter initiativet adgang for trænere og spillere til en mobil og webbaseret platform. Sidstnævnte indbefatter elektronisk registrering af fremmøde, utilsigtede hændelser samt resultater af løbende fysiske tests (kondition og funktion), og har til formål at give såvel træneren som den enkelte spiller løbende indblik i træningsfrekvens, årsager til afbud, evt. skader og fysisk progression. Dette er blot to eksempler på konkrete redskaber, som initiativet har medført, og som med få justeringer, vil kunne generaliseres til andre målgrupper og dermed komme den samlede foreningsidræt til gode. Dette skal ses i lyset af en samtidig efterspørgsel i sundhedssektoren af mulighed for henvisning af patienter til motionstilbud, som udover at være evidensbaseret, udmærker sig ved ikke at være afgrænset i tid og sted. Endelig fremhæves foreningsidrættens unikke rolle i levering af nye betingelser for rehabilitering og (patientrettet) forebyggelse, som tjener til, at navnlig mænd kan håndtere deres sygdom uden at skulle påtage sig en patientrolle.

Hvorfor skal dette initiativ vinde Danskernes Idrætspris?

Prostatakræft er den mest udbredte kræftsygdom blandt danske mænd, og antallet af nye tilfælde er hastigt stigende. I sammenligning med andre kræftformer, og takket være avancerede behandlingsformer udvikler prostatakræft sig langsomt, og sygdommen karakteriseres ofte som kronisk. De negative konsekvenser af sygdommen og behandlingen er imidlertid omfattende og kan medføre betydelige helbredsproblemer og nedsat livskvalitet. Det er dokumenteret, at regelmæssig fysisk aktivitet kan forebygge og reducere disse negative følgevirkninger. Herudover viser nyere forskning en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og nedsat dødelighed hos mænd med prostatakræft. Til trods herfor, deltager mænd med prostatakræft kun i begrænset omfang i rehabiliteringstilbud og efterlever generelt ikke anbefalingerne vedr. fysisk aktivitet. Grundet stadigt mere avancerede undersøgelses- og behandlingsteknikker vil et stigende antal mænd de kommende år få diagnosen prostatakræft. Samtidig øges presset på sundhedsvæsenets udgifter med krav om øget effektivisering og deraf mindre tid og færre ressourcer til varetagelse af patientens behov. Dette stiller nye og øgede krav til cost-effektive strategier for rehabilitering, som udnytter lokale ressourcer i understøttelse af sundhedsfremmende bæredygtige miljøer. FC Prostata er et enestående og konkret bud på, hvorfor og hvordan DIF og DGI fælles vision for at få flere danskere til at dyrke idræt og motion kan honoreres. Skal 75% af befolkningen være fysisk aktive i 2015, og skal halvdelen af danskere være medlem af en idrætsforening, er det helt afgørende, at der investeres aktivt i et tættere samarbejde med sundhedssektoren, patientforeninger og forskere. I tillæg til de konkrete perspektiver for projektets partnere, bidrager projektet - med sit fokus på sammentænkning af sektorer, professionelle og frivillige ressourcer og udnyttelse af eksisterende strukturer - til nytænkning af eksisterende koncepter for rehabilitering. Projektets unikke potentiale er indeholdt i introduktionen af idrætsforeningen som arena for sundhedsfremme og forebyggelse. Herved leverer projektet et alternativ til rehabilitering i kommunale sundhedscentre og bidrager samtidig med en ny dagsorden for den danske idrætskultur. Udarbejdelsen af en økonomisk model for fremtidig finansiering af klubfodbold i rehabilitering af mænd med prostatakræft, skal desuden anvise hvordan konceptet fremadrettet kan integreres i eksisterende forvaltning af rehabiliteringsindsatsen. Således baner projektet vej for efterspurgte og evidensbaserede redskaber til implementering af foreningsforankret motion i rehabilitering af mennesker med kronisk sygdom fx hjertesygdom, kronisk obstruktiv lungesygdom og type 2 diabetes.